VIANOČNÁ SÚŤAŽ

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

DajteTATÚT SÚŤAŽE

Súťaž o Balíček mäsových výrobkov v hodnote 50€

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Mäsovýroba, s.r.o.
  Sídlo: Sklabiňa 36, 038 03
  IČO: 47 571 128
  DIČ: 2023958618
  Zapísaný v registri: Žilina, 61153/L
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 18.12.2022 do 22.12.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec firmy Mäsovýroba, s.r.o.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil nasledovné podmienky:
  ✅ Dajte LIKE na našu FB stránku
  ✅ Zdieľajte verejne súťaž
  ✅Do komentára napíšte, ktorá dobrota z obrázku je vaša najobľúbenejšia.
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je Balíček mäsových výrobkov Mäso Sklabiňa v hodnote 50€ 
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov losovaním.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na našej FB stránkeVíťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 3 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje. 
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výhra bude odovzdaná len osobne v niektorej z predajní Mäso Sklabiňa, v termíne 27. – 29.12.2022 podľa dohody Organizátora s Výhercom. Zapojením sa do súťaže výherca súhlasí s vyhotovením fotografie pri odovzdávaní výhry a jej zverejnením na FB masosklabina.
 8. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
  V Sklabini, dňa 18.12.2022